Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.cafessima.pl

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.cafessima.pl.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.cafessima.pl
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cafessima.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Szymon Dziedzic Doradztwo Biznesowe i Informatyczne prowadzącą sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 8. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cafessima.pl.
 2. Sklep internetowy (dalej “Sklep internetowy” lub “Sprzedający“) działający pod adresem www.cafessima.pl prowadzony jest przez firmę Szymon Dziedzic Doradztwo Biznesowe i Informatyczne z siedzibą przy ul. Stawki 6 lok. 121, 00-193 Warszawa, REGON 142324422, NIP 6443251968.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.cafessima.pl.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.cafessima.pl i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.
 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 7. Firma Szymon Dziedzic Doradztwo Biznesowe i Informatyczne zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 9. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar:
 • tradycyjnym przelewem bankowym,
 • za pomocą płatności on-line Przelewy24.
 • PayPal,
 • gotówką przy odbiorze (za pobraniem).

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.cafessima.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.
 2. Zamówienia może dokonać osoba, która poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.
 3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.
 4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.
 5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10.00 do 17.00.
 3. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym.
 4. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
 5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
 6. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).
 7. Towar opuszcza nasz magazyn w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia lub momentu wpłynięcia zapłaty na nasze konto (w przypadku przedpłaty) i jest dostarczany w wybrany przez Zamawiającego sposób.
 8. Oferta ważna tylko na terenie Polski.
 9. Koszty przesyłki ponosi Klient. Zamówienia o wartości powyżej 200 zł brutto dostarczone będą bezpłatnie (na terenie Polski). Darmowa dostawa nie dotyczy przesyłek pobraniowych.
 10. Dane do przelewu:
 • Szymon Dziedzic Doradztwo Biznesowe i Informatyczne
 • ul. Stawki 6/121, 00-193 Warszawa
 • numer rachunku bankowego: Alior Sync 80249010440000420095722943
 • w tytule przelewu należy podać numer zamówienia
 1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
 3. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym tutaj lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Cafessima, ul. Kołłątaja 9, 41-200 Sosnowiec (osoba kontaktowa Krzysztof Dziedzic tel. 602750590).
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VI. REKLAMACJE

 1. Firma Szymon Dziedzic Doradztwo Biznesowe i Informatyczne jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres office@cafessima.pl, w tytule e-mail wpisując REKLAMACJA.
 3. Towar podlegający reklamacji należy przesłać na adres: Cafessima, ul. Kołłątaja 9, 41-200 Sosnowiec (osoba kontaktowa Krzysztof Dziedzic tel. 602750590).
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) sklep internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny produktu albo obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Klienta zaoferuje mu inny towar dostępny w sklepie internetowym.

VII. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Firma Szymon Dziedzic Doradztwo Biznesowe i Informatyczne prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.cafessima.pl.
 2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: office@cafessima.pl. W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w Sklepie internetowym.
 2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, powstałych pomiędzy firmą Szymon Dziedzic Doradztwo Biznesowe i Informatyczne a Klientem jest Sąd Powszechny w Warszawie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych.